هر روز صبح به مدت ۱۰ دقیقه این نقطه را ماساژ دهید

بصورت دایره وار و ساعتگرد، در هر پا ۹ بار
بهبود سیستم ایمنی، رفع خستگی و اضطراب، افزایش انرژی، کاهش فرآیند پیری، بهبود هضم و ..