اگر بین زاویه 30 تا 60 درجه درد شدیدی در کمر احساس کردید شما مشکل بیرون زدگی دیسک کمر دارید و اگر تیر کشیدن به پشت زانو رسید، عصب سیاتیک شماتحت فشار  بین مهره هاست