ماساژ سنتی تایلندی Traditional Thai Massage

زمان: 60دقیقه قیمت:  195/000 تومان

ماساژ آروماتراپی Aromatherapy Massage

 قیمت: هرساعت 180/000 تومان

ماساژ پشت، گردن و شانه Back, Neck & Shoulder Massage

زمان:45دقیقه قیمت: 190/000 تومان

ماساژ پا (بازتاپ درمانی) (Foot Massage (Reflexology

زمان:60دقیقه قیمت: 145/000 تومان

ماساژ سر و صورت Head & Face Massage

زمان:30دقیقه قیمت: 95/000 تومان

ماساژ ورزشی و سوئدی Sport & Swedish Massage

زمان:60دقیقه قیمت: 250/000 تومان