دوره های آموزشی ماساژهای ذیل در مرکز خدمات سان اسپا به صورت فشرده ، خصوصی و عمومی ارائه می گردد.

ماساژ آروماتراپی Aromatherapy Massage

 

ماساژ پا (بازتاپ درمانی (Foot Massage (Reflexology

 

ماساژ پشت، گردن و شانه Back, Neck & Shoulder Massage

 

ماساژ ورزشی و سوئدی Sport & Swedish Massage

 

ماساژ سر و صورت Head & Face Massage

 

ماساژ سنتی تایلندی Traditional Thai Massage